Medycyna pracy

Każda osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, musi poddać się obowiązkowym badaniom medycyny pracy. Można wykonać je np. w naszej przychodni w Jarocinie. Gwarantujemy sprawne wykonanie obowiązkowych czynności. W zależności od indywidualnego przypadku lekarze medycyny pracy mogą wykonać badania wstępne, okresowe bądź kontrolne.

W jakich sytuacjach należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy?

Zlecenie badań medycyny pracy to jeden z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Przeprowadzenie oceny zdolności do pracy dotyczy zarówno nowych pracowników (badania wstępne), jak i tych, którzy pracują u danego pracodawcy już od kilku lat (badania okresowe). Ponadto do naszego lekarza medycyny pracy w Jarocinie mogą zgłosić się także osoby, które planują podjąć pracę po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą – trwającej przez co najmniej 30 dni.

lekarz medycyny pracy

W takiej sytuacji wykonuje się badania kontrolne w celu wydania przez lekarza medycyny pracy nowego orzeczenia o zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Jeśli pracownik nie przedłoży odpowiedniego dokumentu pracodawcy bądź lekarz stwierdzi utratę jego zdolności do pracy – badany nie zostanie na powrót dopuszczony do podjęcia pracy.

Czy po awansie trzeba odbyć wizytę u lekarza medycyny pracy?

Warto pamiętać, że każdy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania medycyny pracy także wtedy, gdy zmienił się profil wykonywanych przez niego obowiązków – na danym stanowisku lub na innym, otrzymanym np. w ramach awansu. Konsultacja ma pomóc w stwierdzeniu, czy nie ma przeciwwskazań, by dana osoba przejęła odpowiedzialność za nowe zadania, które chciałby jej przydzielić przełożony. W takim przypadku lekarz medycyny pracy ponawia badanie z uwzględnieniem nowych okoliczności, by ocenić zdolność pracownika do pracy w warunkach odmiennych niż dotychczas.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Poszczególne badania medycyny pracy są bardzo zróżnicowane – ich charakter zmienia się w zależności od zajmowanego stanowiska. Lekarze medycyny pracy dopasowują rodzaj badań i konsultacji do indywidualnych obszarów zatrudnienia, wśród których możemy wyróżnić następujące zawody:

  • pracownicy administracyjno-biurowi (pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, księgowi, sekretarki) – obowiązkowa będzie konsultacja okulistyczna, badanie wzroku, a także badania laboratoryjne (analiza moczu, morfologia),
  • pracownicy budowlani (murarze, tynkarze, brukarze, monterzy) – to zawody szczególnie narażone na czynniki uciążliwe i niebezpieczne, dlatego lekarze medycyny pracy mogą zlecić wykonanie ogólnego testu koordynacji ruchowej, RTG klatki piersiowej, a także spirometrię,
  • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym przypadku badania medycyny pracy zależą od konkretnych czynników występujących w środowisku pracy.

uśmiechnięta kobieta przy biurku

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Poszczególne badania medycyny pracy są bardzo zróżnicowane – ich charakter zmienia się w zależności od zajmowanego stanowiska. Lekarze medycyny pracy dopasowują rodzaj badań i konsultacji do indywidualnych obszarów zatrudnienia, wśród których możemy wyróżnić następujące zawody:

  • pracownicy administracyjno-biurowi (pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta, informatycy, księgowi, sekretarki) – obowiązkowa będzie konsultacja okulistyczna, badanie wzroku, a także badania laboratoryjne (analiza moczu, morfologia),
  • pracownicy budowlani (murarze, tynkarze, brukarze, monterzy) – to zawody szczególnie narażone na czynniki uciążliwe i niebezpieczne, dlatego lekarze medycyny pracy mogą zlecić wykonanie ogólnego testu koordynacji ruchowej, RTG klatki piersiowej, a także spirometrię,
  • magazynierzy i pracownicy produkcji – w tym przypadku badania medycyny pracy zależą od konkretnych czynników występujących w środowisku pracy.

Jak często należy wykonywać badania okresowe?

Każda osoba zatrudniona na stałe w przedsiębiorstwie ma obowiązek poddawaniu się regularnym badaniom okresowym u lekarza medycyny pracy. W trakcie okresowych badań lekarskich specjalista stwierdza, czy od czasu ostatniej wizyty stan zdrowia badanego nie uległ pogorszeniu w stopniu, jaki wyklucza dalsze sprawowanie obowiązków zawodowych na danym stanowisku. Badania okresowe pomagają ustalić, czy wykonywanie obowiązków służbowych nie zagraża zdrowiu zatrudnionego oraz dobru firmy.

Jak sama nazwa wskazuje, okresowe badania lekarskie należy wykonywać w regularnych odstępach czasu. To, jak często należy zgłaszać się do lekarza medycyny pracy, zależy od kilku czynników. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku, pracownicy powinni poddawać się obowiązkowym badaniom lekarskim nie rzadziej, niż raz na 5 lat, jednak nie częściej, niż raz w roku. Na to, jak często powinna odbywać się wizyta, ma wpływ między innymi stanowisko pracy i związane z nim czynniki ryzyka. Przykładowo: osoba, która pracuje na wysokościach nieprzekraczających 3 metrów, zostanie skierowana na badania co 3 lata, tymczasem pracownik pracujący na wysokości powyżej 3 metrów – minimum co 2.

Ważnym kryterium jest także wiek badanych. Osoby przed 50. rokiem życia z reguły badane są rzadziej, niż pracownicy, którzy skończyli już 50 lat – w zależności od wykonywanej pracy może być to nawet raz do roku. Chociaż oficjalne rozporządzenie wyznacza ogólne zalecenia co do częstotliwości odbywania okresowych badań lekarskich, decydujące znaczenie ma decyzja lekarza medycyny pracy. Specjalista – na podstawie wyników badań i zebranych informacji – stwierdza, po upływie jakiego okresu najlepiej będzie wykonać następną kontrolę.

Kto powinien opłacić wizytę u lekarza medycyny pracy?

Badania u lekarza medycyny pracy są obligatoryjne dla każdej osoby zatrudnionej na umowie o pracę – dotyczy to zarówno badań wstępnych, jak i okresowych. Ponieważ wizyta w ośrodku medycyny pracy należy do obowiązków służbowych pracownika, wiele osób zastanawia się, kto powinien pokryć koszty badania lekarskiego: zatrudniony czy pracodawca?

Polskie prawo stanowi jednoznacznie, że koszty związane z badaniami lekarskimi wymaganymi przed podjęciem lub przedłużeniem zatrudnienia powinien pokryć pracodawca. Co więcej, pracownik ma prawo zgłosić się do ośrodka medycznego w godzinach swojej pracy, a przedsiębiorca zobowiązany jest wypłacić mu odpowiednie wynagrodzenie za czas poświęcony na dotarcie do lekarza i wykonanie diagnostyki. Jeżeli pracownik uda się do lekarza medycyny pracy w swoim wolnym czasie, jego przełożony powinien zapłacić mu zgodnie z obowiązującą stawką za godziny nadliczbowe.

Każdy pracodawca musi pamiętać, że to właśnie na nim ciąży obowiązek terminowego wystawienia pisemnego polecenia kierującego osobę zatrudnioną na badania lekarskie. To polecenie jest dla pracownika wiążące – uchylenie się od obowiązku odbycia wizyty lekarskiej może skutkować nawet rozwiązaniem stosunku pracy. Ze względów bezpieczeństwa zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni dbać o to, by wszystkie zatrudnione osoby posiadały aktualne badania lekarskie.

Wszystkich Pacjentów zainteresowanych badaniami lekarskimi zapraszamy do umawiania wizyt u lekarza medycyny pracy w Jarocinie, w naszym zakładzie opieki zdrowotnej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących zakresu usług medycznych świadczonych przez naszą przychodnię.